CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Czyste powietrze


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że Gmina Skórzec zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Skórzec w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Siedleckiej 3, 08-114 Skórzec pokój nr 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00, tel.: 25 308 11 44.

W punkcie mieszkańcy gminy mogą między innymi:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat programu,
 • uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • składać w formie papierowej wypełnione wnioski,
 • uzyskać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie mogą uzyskać 3 grupy beneficjentów:

Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Dla kogo

Formy dofinansowania

 •  Dochód roczny nieprzekraczający kwoty

135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 •  Brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
 • Dotacja
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

II Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Dla kogo

Formy dofinansowania

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 •  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dotacja
 • Dotacja z prefinansowaniem
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

 

III Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Dla kogo

Formy dofinansowania

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)

 •  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dotacja (bez ścieżki bankowej).
 •  Dotacja z prefinansowaniem.

 

Poniżej przedstawiono tabelę z maksymalnymi dotacjami dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze

 

Informujemy że warunkiem przyznania dofinasowania dla beneficjentów o podwyższonym i najwyższym poziomie jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie Mieszkańcy Gminy Skórzec pozyskują zaświadczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórcu (GOPS), uprzednio składając wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.

Wypełnienie i złożenie wniosku  Zarówno wniosek o dofinansowanie jak i wniosek o płatność należy wypełniać przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)https://gwd.nfosigw.gov.pl/  

Składanie wniosków o dofinansowanie może odbywać się:

Dane dotyczące zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Skórzec w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Dane przedstawiają stan na dzień: 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

234

Liczba zawartych umów na dofinansowanie

206

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

157

Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy

2 824 641,85 zł