CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

KARTY USŁUG
LP NAZWA USŁUGI KARTA  INF.  FORM.  pdf FORM.    doc
Urząd Gminy Skórzec – Bezpieczeństwo publiczne
1, ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ  pdf_icon    
 Urząd Gminy w Skórcu – Edukacja 
1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH pdf_icon  
2. POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI pdf_icon    
3. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW–STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY pdf_icon    
4. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, OŚRODKÓW pdf_icon  
Urząd Gminy Skórzec – Inwestycje i Budownictwo  
1. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO  BUDYNKU pdf_icon  pdf_icon
 2.  REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    pdf_icon  
 3. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  pdf_icon pdf_icon  
a) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu   pdf_icon
b) Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego   pdf_icon
c) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   pdf_icon
4.  ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW  pdf_icon    
 5. DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH  pdf_icon    
a) Wniosek  
 6.  PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW GMINY  pdf_icon    
a) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ  MIESZKANIA  
 7.  ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ  pdf_icon    
 8.  ROZGRANICZENIE  NIERUCHOMOŚCI  pdf_icon  pdf_icon  
 9.  SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ ICH NAJEMCÓW  pdf_icon    
 10.  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM  pdf_icon    
a) Wniosek  o sprzedaż w trybie bezprzetargowym  
 11.  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGOWYM  pdf_icon    
a) Wniosek o sprzedaż nieruchomości  
 12.  OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  pdf_icon  pdf_icon  
a) Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie podziału
 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu      
 14.  ZEZWOLENIE KATEGORII I i WYPISÓW NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO na okres miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy  pdf_icon pdf_icon  
 15.  ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ  pdf_icon  pdf_icon  
 16. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO  pdf_icon    
 17.  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA  ŚRODOWISKO  pdf_icon    
 18.  WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKÓRZEC  pdf_icon    
19. Obciążenie nieruchomości będącej własnością Gminy Skórzec służebnością przesyłu ( nie dotyczy pasa drogi publicznej)  pdf_icon    
a) Wniosek i oświadczenie  o ustanowienie służebności przesyłu    
20. WYDANIE OŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ pdf_icon    
21. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf_icon  
22. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: pdf_icon    
a) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. pdf_icon  
b) Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt / prowadzenia grzebowisk / prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. pdf_icon  
23. Wniosek na lokalizację w drodze wewnętrznej  
24. Wniosek na lokalizację w pasie drogowym  
25. Wniosek na roboty w drodze wewnętrznej  
26. Wniosek na roboty w pasie drogowym  
27. Wniosek na umieszczenie w drodze wewnętrznej reklamy  
28. Wniosek na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń lub obiektów budowlanych  
29. Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym  
Urząd Gminy Skórzec – Podatki
1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE pdf_icon    
2. ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE pdf_icon    
3.

3.1

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE  ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE pdf_icon

pdf_icon

   
4. ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZENIU STANU ZALEGŁOŚCI pdf_icon    
5. ZŁOŻENIE DEKLARACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE pdf_icon    
6. ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE pdf_icon    
7. ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE pdf_icon    
8. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ pdf_icon    
10. IN – 1  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  pdf_icon  
11. IR-1  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU  ROLNEGO pdf_icon  
12. IL-1  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU  LEŚNEGO  pdf_icon  
13. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY pdf_icon
14. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI pdf_icon  
15. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY pdf_icon  
16. ZL-1/A  DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  W PODATKU LEŚNYM pdf_icon  
17. ZN-1/A  DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI pdf_icon  
18. ZR-1/A  DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM pdf_icon
19. NOWE  WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH pdf_icon  
Urząd Gminy Skórzec – Pomoc społeczna
1. USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA pdf_icon    
2. USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO pdf_icon    
3. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO pdf_icon    
4. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO pdf_icon    
5. USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO pdf_icon    
6. USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO pdf_icon    
 Urząd Stanu Cywilnego
 1.  NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI  pdf_icon    
 2.  ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO  pdf_icon    
 3.  POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA  pdf_icon    
 4.  SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO  pdf_icon    
 5.  PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA  pdf_icon    
 6.  UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO  pdf_icon    
 7.  UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH  pdf_icon  pdf_icon-e1384881451874  
8.  WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (transkrypcja aktu) pdf_icon    
9. ODPISY/ZAŚWIADCZENIA Z KSIĄG STANU CYWILNEGO pdf_icon    
10.  ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ pdf_icon    
11. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY) pdf_icon    
12. ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („Ślub konkordatowy”) pdf_icon    
13. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (sporządzenie aktu urodzenia) pdf_icon    
14. SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU (zgłoszenie zgonu) pdf_icon    
15. ZMIANA IMION I NAZWISK pdf_icon    
Ewidencja ludności
 1.  WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO  pdf_icon  pdf_icon  
 2.  WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY SKÓRZEC NA WNIOSEK WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE  pdf_icon    
 3.  ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI  pdf_icon    
 4.  WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ  pdf_icon pdf_icon  
 5.   WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW  pdf_icon  pdf_icon  
 6.  WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO pdf_icon    
 7.  WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW  pdf_icon  pdf_icon  
 8.  ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE  pdf_icon    
 9.  ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE  pdf_icon  pdf_icon  
 10.  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW  pdf_icon  pdf_icon  
 11.  ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ  pdf_icon    
 12.  ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO  pdf_icon    
 13.  ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY  pdf_icon