POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wójt Gminy Skórzec ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zdań publicznych w 2021r. w gminie Skórzec.

 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych
 2. Formularz zgłoszenia kandydata ( w wersji edytowalnej) 

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy gminy Skórzec z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku  wraz z Partnerami zaprasza 7 lipca 2020r. na bezpłatne szkolenie pt.

 „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. ZWIĄZEK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH.”


Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi
40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji. By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi:

 • 3 000,00  zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
 • 4 000,00  zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
 • 5 000,00. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
 3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości,
 4. przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z :

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Ogłoszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce-Stanach

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa Oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce-Stanach

Nazwa zadania: Rowerowy zawrót głowy

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego: 01.07.2020r. – 31.07.2020r.

Data wpływu oferty: 20.05.2020r.

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy złożyć w terminie do  dnia 7 czerwca 2020r. (liczy się data wpływu do Urzędu) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy
w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta – Urząd Gminy w Skórcu, elektronicznie na adres: e.murawiec@skorzec.eu lub gminaskorzec@wp.pl

Załączniki:


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skórzec

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy gminy Skórzec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019r.

Otwarty konkurs ofert Województwa Mazowieckiego

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze ” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2 „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=47
  Generator ofert konkursowych

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku


Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku ogłaszanych przez gminę Skórzec.


Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.


Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.