CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Skórzec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.