CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

PONAD 750 000 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE SKÓRZEC

Prawie 100 inwestycji w powiecie siedleckim otrzymało wsparcie od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ponad 6,5 mln zł. Wśród BENEFICJENTÓW znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała ponad 750 000 zł na realizację 7 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie umowy podpisały Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska, natomiast ze strony Urzędu Gminy w Skórcu Wójt Gminy – Jerzy Długosz oraz z-ca Skarbnika Jadwiga Oknińska. Dotyczyły one:

 1. MAZOWSZE DLA SPORTU 2024 – Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na stadionie gminnym w m. Dąbrówka – Ług – KWOTA 223 491 zł.
 2. MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH – Modernizacja świetlicy w Skórcu – KWOTA 200 000 zł.
 3. MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH 2024 – Modernizacja strażnicy w TRZCIŃCU oraz zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP DĄBRÓWKA – ŁUG. – KWOTA 190 000 zł.
 4. MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 – Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw dla Dąbrówka – Wyłazy II, Żebrak, Wólka – Kobyla, Dąbrówka – Stany, Gołąbek, Żelków II (KIERZ). – KWOTA 90 000 zł.
 5. MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2024 – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Skórcu. KWOTA 37 500 zł.
 6. MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT 2024 – Zapobieganie bezdomności zwierząt – KWOTA 10 000 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ! 

 


Dobre wieści dla OSP w Skórcu

W  sobotę, 2 marca,  w siedzibie Gminy Siedlce odbyło się uroczyste podpisanie 7 umów na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu siedleckiego w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu.

W spotkaniu uczestniczyli: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Panie Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Pani Monika Tchórznicka, Wójt Gminy Skórzec Pan Jerzy Długosz, Skarbnik ,Gminy Skórzec Pani Aneta Cabaj, Prezes OSP w Skórcu – druh Piotr Adamiak, Naczelnik OSP w Skórcu – druh Grzegorz Chromiński, Skarbnik OSP w Skórcu – druh Maciej Gdaczyński, Wójtowie i przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Druhny i Druhowie z jednostek OSP które również dostały wsparcie na nowe wozy.

Gmina Skórzec uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 634 111,40 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP KSRG w Skórcu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 922 484,00 zł.  Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki, które pozwolą na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie.


WSPARCIE POWIATU SIEDLECKIEGO DLA SPORTU W GMINIE SKÓRZEC

28 lutego, w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek oraz Członkowie Zarządu Powiatu; Kazimierz Prochenka i Edward Kokoszka podpisali umowy z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń oraz wręczyli symboliczne czeki organizacjom. Powiat Siedlecki, w tym roku udzielił wsparcia organizacjom na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na kwotę 330 tys zł.  Wsparcie finansowe otrzymał UKS Naprzód Skórzec. Dziękujemy zarządowi klubu za zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową, a radnemu powiatowemu – Edwardowi Kokoszce za wspieranie tych działań.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 360914W w miejscowości Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec” został zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt całkowity wykonanych prac: 604 205,00zł

Wartość dofinansowania: 475 676,00zł

 W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej nr 360914W (ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego) w miejscowościach Dąbrówka-Ług na odcinku 772,3m.

Wykonano remont jezdni, poboczy i zjazdów.

Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt całkowity wykonanych prac: 2 042 050,56zł

Wartość dofinansowania: 1 372 357,55zł

 W ramach zadania została wykonana rozbudowa ulicy Małego Księcia w miejscowościach Dąbrówka-Ług, Żelków oraz Teodorów na odcinku 547,82m.

Wykonano jezdnię 5,5m, chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m, jednostronne pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym, kanał technologiczny oraz stałą organizację ruchu.

 

 
KOLEJNE DOFINANSOWANIA Z BUDŻET SAMORZĄDU MAZOWSZA DLA GMINY SKÓRZEC

Gmina Skórzec podpisała kolejne umowy o dofinansowania z Budżetu Samorządu Mazowsza na inwestycje realizowane na terenie Naszej Gminy. Dofinansowania dotyczą czterech zadań:
1. Wykonanie termomodernizacji świetlicy w miejscowości Czerniejew – kwota dofinansowania 304 925 zł.
2. Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Czerniejew – kwota dofinansowania 91 000 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebrak (nr ew. działki 451) – kwota dofinansowania 80 000 zł.
4. Na wsparcie Funduszu Sołeckiego (MIAS) miejscowości Żelków II (Kiesz) – kwota dofinansowania 10 000 zł.
Termin realizacji tych inwestycji planowany jest w 2023 r.
Za otrzymane dotacje o łącznej kwocie 485 925 złotych – BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W GM. SKÓRZEC – PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ

9 marca Gmina Skórzec podpisała umowy z przedstawicielami firm Zakład Elektrotechniczny ZELTECH oraz Martinex Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka na realizację inwestycji: Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną. Ogólny koszt zadania to kwota ponad 12 200 000 złotych. Realizacja powyższego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gmina Skórzec z @Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Kwota tej dotacji wynosi 9 900 000 złotych.
Dotyczy ona trzech zadań:
1. Budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy szkole Podstawowej w m. Grala-Dąbrowizna – wykonawca firma Zakład Elektrotechniczny ZELTECH; koszt 5 729 999 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany – wykonawca MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka; koszt 55 4920 zł.
3. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu – wykonawca MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka; koszt 5 980 000 zł.
Termin realizacji tych inwestycji planowany jest na 30 kwietnia 2024 r.
 
Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Skórzec w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie dla zadania „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Skórzec w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” z Programu wyrównywania różnic między regionami III: w obszarze B. Dzięki realizacji projektu wybudowano windę i zlikwidowano bariery architektoniczne w Urzędzie Gminy Skórzec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Ozorów.


Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki

Gmina Skórzec otrzymała dotację ze  środków  finansowych budżetu  Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą „ Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki”. Zakres wykonanych prac obejmował m. in:

 •  pogłębianie zbiornika przez wypchnięcie zamulenia pod stopy skarpy średnio 50 cm,
 • wykonanie palisady z kołków lub słupów Ø10-12 cm i dł. 1,2 m wbitych w grunt kat. I-III,
 • wykonanie podwójnej opaski z kiszki faszynowej 2 x Ø 15 cm,
 • umocnienie skarp zbiornika geowłókniną pod kosze siatkowe,
 • budowle siatkowo-kamienne –wykonanie 390 m2 koszy z siatki stalowej 4.0×3.0x0.15,
 • obsiew skarp powyżej koszy siatkowo-kamiennych i wokół zbiornika mieszanką traw.

 

 

 

 

 

 

 


Karosacja samochodu specjalnego pożarniczego OSP Żebrak


Mazowsze dla Sołectw 2022

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie ze  środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowsze dla Sołectw 2022” w kwocie 40.000 zł. na:

 •  modernizację oświetlenia w Gminie Skórzec w miejscowościach: Dąbrówka-Ług, Ozorów, Dąbrówka-Wyłazy II,
 •  budowę placu zabaw w miejscowości Grala-Dąbrowizna.

W ramach zawartych umów wykonano wymianę starych opraw oświetleniowych  na nowe LED, budowę linii oświetleniowej napowietrznej oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe  oraz elementy małej architektury dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
Older Entries »