POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Mazowsze dla Sołectw 2022

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie ze  środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowsze dla Sołectw 2022” w kwocie 40.000 zł. na:

 •  modernizację oświetlenia w Gminie Skórzec w miejscowościach: Dąbrówka-Ług, Ozorów, Dąbrówka-Wyłazy II,
 •  budowę placu zabaw w miejscowości Grala-Dąbrowizna.

W ramach zawartych umów wykonano wymianę starych opraw oświetleniowych  na nowe LED, budowę linii oświetleniowej napowietrznej oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe  oraz elementy małej architektury dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
NOWA INWESTYCJA DROGOWA W DĄBRÓWCE – ŁUG

Nowa droga w Dąbrówce- Ług

Nowa droga w Dąbrówce- Ług


Gmina Skórzec rozpoczęła kolejną inwestycję drogową. Tym razem kompleksowo przebudowane zostaną 3 ulice w Dąbrówce Ług. Są to ul. Kopciuszka, Aladyna i Kubusia Puchatka. Prace budowlane wykonywane są przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. z Łukowa. Koszt całej inwestycji to ponad 832 000 zł, a zakończenie prac zaplanowano na 31.08.2021 r. Przed nami kolejne inwestycje drogowe na terenie gminy.
Nowa droga w Dąbrówce- Ług

Nowa droga w Dąbrówce- Ług

Nowa droga w Dąbrówce- Ług

 

Nowa droga w Kłódziu


Otwarcie nowej drogi w Kłódziu


Coraz więcej bezpiecznych dróg w Powiecie Siedleckim. Dzisiaj (16.06) odebrano po zakończeniu robót drogę powiatową w m. Kłódzie gm. Skórzec. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat Siedlecki zrealizował kolejną inwestycję, w ramach której wyremontowano drogę powiatową przez m. Kłódzie. W kosztach tej inwestycji partycypowała gm. Skórzec.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Kościelnej w Skórcu” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 86 824,91 zł

Całkowita wartość inwestycji: 87 627,91 zł

 • Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 803 w m. Czerniejew” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 86 215,64 zł

Całkowita wartość inwestycji: 86 215,64 zł

 • Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1028 w m. Trzciniec” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 70 000 zł

Całkowita wartość inwestycji: 158 902,20 zł

 • Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji z rozbudową Szkoły Podstawowej z budową Sali sportowej w Dąbrówce Stanach” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 588 531 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 637 354,58 zł

 • Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki komunalnej tj. samochód ciężarowy wywrotka, ciągnik rolniczy, samochód osobowy terenowy dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 136 027 zł

Całkowita wartość inwestycji:  136 027 zł

 „ZDALNA SZKOŁA+” - 30 LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA

Gmina Skórzec pozyskała 75 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji po raz kolejny zakupiono sprzęt komputerowy. W tej edycji konkursu jest to 30 nowych laptopów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. Zakupiony sprzęt przekazano:

 •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 10 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 5 sztuk,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku – 5 sztuk.

W pierwszej edycji konkursu w kwietniu br. zakupiono 40 tabletów za kwotę 60 000 zł.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Skórzec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.


Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Wczoraj, 1 lipca, delegacja Gminy Skórzec odebrała z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego czek na kwotę 1 165 531 zł przyznanych Naszej Gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uroczyste spotkanie z Premierem, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 13 gmin pow. siedleckiego odbyło się w Pałacu w Korczewie. Przypomnijmy, że Gmina Skórzec otrzymała drugie co do wysokości dofinansowanie na terenie powiatu. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie zarówno na bieżące inwestycje jak też przygotowanie projektów na kolejne inwestycje planowane na terenie gminy.

 

 

 

 


Dofinansowanie dla Skórca z Funduszu Dróg Samorządowych

Wczoraj, 1 lipca, Gmina Skórzec podpisała oficjalną umowę o dofinansowanie jakie otrzymaliśmy w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Bajkowej w Dąbrówce – Ług. Inwestycja została zakończona – a mieszkańcy korzystają już z nowo wybudowanej ulicy. Dokumenty podpisane zostały przez Pana Wojewodę Sylwestra Dąbrowskiego oraz Wójta Gminy Skórzec. Kwota dofinansowania, która wróci do budżetu gminy to 336 508,18 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Wojewódzkiemu za otrzymane fundusze!


Ponad 250 tys. zł na inwestycje w Gminie Skórzec

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w gm. Skórzec zrealizowanych zostanie 7 inwestycji. Podczas uroczystego podpisania umów, które odbyło się kilka dni temu w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Nasza Gmina otrzymała :
• 182 000 zł na modernizację stawu w centrum Skórca
• 20 000 zł na remont garażu OSP w Ozorowie
• 50 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) – pieniądze te w kwotach po 10 tys. trafią do 5 sołectw Naszej Gminy z przeznaczeniem na budowę 4 placów zabaw w:
– Kłódziu,
– Dąbrówce – Wyłazy,
– Dąbrówce – Stany,
– Dąbrówce – Starej,
oraz przygotowanie placu pod boisko w Nowakach.
Umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Cabaj.


Projekt „CZAS SENIORA”

9 czerwca 2020 r. rozpoczęły działalność 3  Lokalne Kluby Seniora  w Gminie Skórzec, które powstały w ramach projektu   ,,CZAS SENIORA’’ Jest to projekt partnerski  realizowany wspólnie z Gminą Kotuń, Siedlce i Wiśniew  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie  włączenia  społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi  opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W Gminie Skórzec powstały trzy Lokalne Kluby Seniora  w miejscowościach : Trzciniec, Żelków i Dąbrówka Ług dla 75 osób w wieku 60 + dla kobiet  i 65+ dla  mężczyzn. Projekt będzie realizowany w okresie  01.01. 2020 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu zrealizowane będą usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej  , które obejmują:

 1. Edukacja prozdrowotną -wykłady  z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami ( lekarz, pielęgniarka , ratownik medyczny , fizjoterapeuta)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty kulinarne
 • Terapia tańcem i ruchem  – gimnastyka rehabilitacyjna
 • Dieta i zasady  zdrowego odżywiania  – warsztaty kulinarne
 1. Działalność kulturalna
 • Jednodniowe  wyjazdy do kina, teatru, koncerty muzyczne, muzeum
 1. Zajęcia sportowe: nordic  walking, aqua aerobic, basen
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów  i zagospodarujące  czas wolny
 3. Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo  seniorów w życiu społecznym
 4. Spotkania i prezentacje międzygminne oraz wyjazdy integracyjne

Elżbieta Łastowska

 


Inwestycje w Gminie Skórzec

Gmina Skórzec stale się rozwija, przeprowadza nowe inwestycje, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności regionu. Jedna z ostatnich to rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skórzec do przepustowości 600 sześciuset m3 na dobę.

Zobacz relację TV WSCHÓD


40 TABLETÓW DO ZDALNEJ NAUKI DLA UCZNIÓW Z GMINY SKÓRZEC

Gmina Skórzec pozyskała 60 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono 40 nowych tabletów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. W pierwszej kolejności na uzyskanie tabletów mogą liczyć rodziny, których sytuacja materialna uniemożliwia zakupienie takiego sprzętu.Dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli ze szkół posiadamy już pełne rozpoznanie, do których rodzin trafi ww. sprzęt. Zakupione tablety przekazano:

 •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 20 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 10 sztuk.
 • Ponadto Urząd Gminy w Skórcu z własnych zasobów przekazał do szkół 8 laptopów – 3 trafiły do uczniów SP w Dąbrówce – Stany, a 5 do uczniów SP w Grali – Dąbrowiźnie.

Informacje o projekcie

 


PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ W GOŁĄBKU

Gmina Skórzec realizuje inwestycję drogową – „Przebudowa ul. Akacjowej w m. Gołąbek”. Koszt inwestycji to 340 000 złotych. W najbliższych dniach mieszkańcy ww. ulicy będą mogli dojechać do swoich posesji po nowej asfaltowej drodze. Należy nadmienić, że w związku z realizacją tej inwestycji również złożono wniosek o jej dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 65 % kosztów tego przedsięwzięcia. Obecnie wniosek ten znajduję się na wysokim 14 miejscu listy rezerwowej. Jesteśmy przekonani, że po weryfikacji listy podstawowej, z której dofinansowanie otrzymała ul. Bajkowa w Dąbrówce – Ług zostanie on również rozpatrzony pozytywnie i inwestycja ta otrzyma wsparcie finansowe ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


DOFINANSOWANIE Z FDS NA PRZEBUDOWĘ UL. BAJKOWEJ

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 65 % kosztów jakie poniesione zostaną w związku z przebudową ul. Bajkowej w Dąbrówce – Ług. Do budżetu gminy wróci około 340 000 zł.
Urząd Gminy w Skórcu realizuje obecnie inwestycję drogową w m. Dąbrówka – Ług. Przebudowywana jest ul. Bajkowa – na obecnej nawierzchni gruntowej układana jest kostka brukowa. Koszt inwestycji to około 520 000 zł. Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Skórzec otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 % kosztów tego przedsięwzięcia do budżetu gminy wróci blisko 340 000 złotych


OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W ŻEBRAKU

Przy świetlicy OSP w Żebraku powstała Otwarta Strefa Aktywności. Koszt tej inwestycji to ponad 119 000 złotych. Gmina Skórzec na realizacje tego zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 000 złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Gmina Skórzec przystąpiła do tego programu dzięki czemu przy świetlicy OSP w Żebraku powstał plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt całej inwestycji to ponad 119 000 złotych. Gmina dzięki złożonemu wnioskowi o dofinansowanie uzyskała z Ministerstwa wsparcie w kwocie 50 000 złotych.


WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SKÓRCU

Gmina Skórzec zakończyła jeden z etapów zadania inwestycyjnego – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skórzec”. Etap ten obejmował wymianę lamp oświetleniowych na ul. Kameckiego, Reymonta, Krótka i Słoneczna w Skórcu. Jednym z zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Skórzec w 2020 roku jest wymiana lamp oświetlenia ulicznego z dotychczasowych tzw. „sodowych” na lampy LED. Realizacja tego zadania podyktowana jest ograniczeniem kosztów jakie gmina ponosi w związku z opłatami za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic na terenie gminy. Dotychczasowe lampy zostały zastąpione bardziej energooszczędnymi dającymi jaśniejsze światło lampami LED. Koszt wymiany lamp wyniósł 21 400 zł.

 

 


REKULTYWACJA STAWU W GOŁĄBKU

W minionym tygodniu zakończono pierwszy etap rekultywacji stawu usytuowanego na działce gminnej w Gołąbku. Inwestycja zrealizowana była ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego przydzielonych na 2020 r. ww. miejscowości w kwocie blisko 25 000 zł. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców m. Gołąbek pod kierownictwem sołtysa Leszka Skoczylasa i radnego Gminy Skórzec Mirosława Świderskiego zakończono pierwszy etap rekultywacji stawu usytuowanego na działce gminnej. Zakres wykonanych prac obejmował:

 • odmulenie dna zbiornika z namułu o grubości do 0,5m,
 • budowa grobli w celu uniknięcia zalewania sąsiednich działek wodą ze zbiornika w okresie zwiększonej jego retencji np. poprzez wody opadowe,
 • budowa skarpy z nachyleniem 1:1,5m dookoła budowanej grobli w celu zwiększenia jej stateczności,
 • budowa skarpy z nachyleniem 1:2,5m służącej do swobodnego wejścia do wody,
 • oczyszczenie brzegów z krzaków,

Inwestycja zrealizowana była ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego przydzielonych na 2020 r. ww. miejscowości w kwocie blisko 25 000 zł. Kolejny etap obejmował będzie obsianie terenu trawą, wykonanie ogrodzenia i ustawienie ławek. Po zakończeniu tego etapu będzie to doskonałe miejsce przeznaczone do rekreacji dla mieszkańców.

 

 


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skórcu otrzymał mobilną pracownię internetową

Informujemy, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSE Wyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Nasz szkoła  przystąpiła do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła szkoła wysłała na konkurs  pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Autorką pracy jest Paulina Piekart z klasy VII b. Szansę na wygraną zwiększała deklaracja  szkoły do do udziału w  programach: OSE Hero oraz CodeWeek.


Older Entries »