CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

 Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Skórzec  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej strony https:// gminaskorzec.pl

Data publikacji strony:30.03.2013 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji:  03.02.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  15.09.2020r. Strona  jest w trakcie przebudowy w związku z udziałem Gminy w projekcie e-Urząd  Do końca 2021 roku strona zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z Panią  Anną Wiśniewską na numer telefonu 25-63 12891 lub na e-mail a.wisniewska@skorzec.eu  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Opis dostępności   budynku  

Urząd Gminy Skórzec  mieści się w budynku piętrowym.  Nawierzchnia przy budynku  jest utwardzona i  wypłaszczona, a krawężniki obniżone.  Brak wydzielonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść trzema wejściami do których prowadzą schody wyposażone w poręcze. Podjazd dla niepełnosprawnych nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Schody wewnątrz budynku niedostępne dla osób niepełnosprawnych. .Wewnątrz budynku brak   pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych . Mając powyższe na względzie podjęta została decyzja o modernizacji budynku urzędu  i  dostosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku urzędu, ale  jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Urząd udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego po wcześniejszym  co najmniej   2 dniowym uzgodnieniu terminu planowanej wizyty.