CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

GOPS

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Skórzec) na okres od  1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 rproszone są o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 308 11 46 lub 25 308 11 45) od dnia 13 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

Elżbieta Łastowska

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA„ - EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 159 732,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 159 732,00 zł.

CEL PROGARMU

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

OPIS PROGRAMU:

Program poszerza w znacznym stopniu ofertę usług na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Skórzec. Realizacja wpływa znacząco na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wychodzi naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Gminie Skórzec osoby zakwalifikowane do Programu korzystają ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Ogółem z tej formy pomocy korzysta w Gminie Skórzec 15 osób, w tym troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łączny wymiar godzin usług w Gminie Skórzec dla 15 osób wynosi 3600

OKRES REALIZACJI :

marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.


Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że  dostępne wnioski o wypłatę środków w ramach wsparcia gospodarstw domowych w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skórcu w zakładce GOPS.

Wnioski będą przyjmowane do 30.04.2024 r. w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pokój nr 8).

 


Nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024


Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego


Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024


Nowy BIP Gops

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec)na okres od  1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022rproszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 3081146 lub 25 3081145) od dnia 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

 

                                                                            Elżbieta Łastowska

                                                                                 Kierownik

                                                                            Gminnego Ośrodka

                                                                             Pomocy Społecznej
Projekt „CZAS SENIORA ” w gminie SKÓRZEC

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu realizował w latach 2020-2022 projekt pn. „Czas seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem było wzmożenie uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym . W naszej gminie powstały trzy Lokalne Kluby Seniora dla 75 mieszkańców gminy Skórzec. Dnia 15 lutego 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu  zorganizował  spotkanie  karnawałowe dla seniorów   w ramach kontynuacji projektu pn. „Czas seniora”  w sali Zygmuntówka  w Grali-Dąbrowiźnie.

 


Nabór na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórcu


Projekt „BEZPIECZNY SENIOR W SKÓRCU”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu  realizuje wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach  projekt profilaktyczny „BEZPIECZNY SENIOR W SKÓRCU” od 19 października 2022 r.  do 31 marca 2023 r. dla 75 seniorów – mieszkańców gminy Skórzec. Projekt składa się z cyklu warsztatów o tematyce edukacyjnej, informacyjnej i kulturowej adresowanych do seniorów  obejmujących m.in. zapobieganie przestępstwom wobec osób starszych, działania profilaktyczne poprzez sztukę, warsztaty umiejętności „miękkich” dla seniorów będących w kryzysie i współuzależnionych.

Zajęcia prowadzone są przez: funkcjonariuszy KMP Siedlce, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz innych specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie tj. pracowników Banku Spółdzielczego w Siedlcach , ZUS O/Siedlce oraz psychologa.  W ramach projektu realizowane będą konkursy dla uczestników obejmujące zagadnienia przekazywane w ramach warsztatów.

Elżbieta Łastowska

     Kierownik  Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w SkórcuOgłoszenie - dodatek węglowy

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórcu informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku węgłowego są do pobrania  z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

                                                     Elżbieta Łastowska

                                                          Kierownik GOPS


Ogłoszenia GOPS


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną  o charakterze socjalnym dla uczniów na okres od  1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  proszone są o kontakt z pracownikami GOPS w Skórcu wejście C sala konferencyjna oraz  pod nr telefonu 25 308 11 46 lub 25 308 11 45 od dnia 10.05.2022 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.


Ogłoszenie o świadczeniach finansowych dla uchodźców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, informuje, że pomoc dla  obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa  jest udzielana na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski o świadczenia pieniężne można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08 – 114 Skórzec, pok. nr 7, wejście A  Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerami telefonów:      25 308 11 51  lub 25 308 11 49.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL
 2. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA
 3. Oświadczenie dla cudzoziemców  PL
 4. Oświadczenie dla cudzoziemca UA

 


Program opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

 


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego  można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08 – 114 Skórzec, pok. nr 1, wejście B.  Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii prosimy o:

 •  zgłaszanie się z wypełnionym wnioskiem,
 •  stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie dystansu społecznego.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerami telefonów: 25 308 11 45  lub 25 308 11 46


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu


GOPS - PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021


Ogłoszenie GOPS w Skórcu


Ogłoszenie GOPS w Skórcu w sprawie mobilnego punktu wsparcia ZUS w dniu 19.08.2021r.Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie  stypendium szkolnego na okres od  1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  proszone są o kontakt z pracownikami GOPS w Skórcu pod nr telefonu 25 3081146 lub 25 3081145 od dnia 26.04.2021 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

                                                                          Elżbieta Łastowska

                                                                                   Kierownik

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                         OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+) 

NA  NOWY  OKRES ŚWIADCZENIOWY  2021/2022 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że od dnia  1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji elektronicznej, a od dnia 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii Covid-19 , zachęcamy do korzystania  z drogi elektronicznej, która jest łatwiejsza i szybsza.  To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Więcej…


Program Wspieraj Seniora

Inicjatorem i koordynatorem działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wraz z uruchomieniem programu, działać zaczęła specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11. Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę oraz dane kontaktowe seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielane jest tak szybko, jak to możliwe.

– W ciągu pierwszego tygodnia działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc zgłosiło już 7 tys. seniorów. Infolinia działa praktycznie cały tydzień, w godzinach 8-21. Bardzo zależy nam, by każdy, kto potrzebuje wsparcia, mógł je otrzymać – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zadanie realizowane jest przez gminy przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W pomoc włącza się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

– Co ważne, swoją pomoc w dostarczaniu wsparcia seniorom zadeklarowały też m.in. Orlen, KGHM, PZU, który obsługuje infolinię, Lotos oraz ok. 60 organizacji młodzieżowych. To postawa godna najwyższej pochwały. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie chcą realnie pomóc osobom starszym umożliwiając im pozostanie w domu. To dzisiaj najlepsza ochrona przed zakażeniem – podkreśla minister Maląg. Ci, którzy chcą włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach programu, mogą to zrobić za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl.


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców  gminy Skórzec, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów ( stypendia szkolne) , że od września 2020r.  uległ zmianie Regulamin  udzielania w/w pomocy . Poniżej zamieszczamy nowy regulamin zgodnie z którym  będzie udzielana  pomoc materialna dla uczniów.

 1. Regulamin str.1
 2. Regulamin str. 2

OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  NOWY  OKRES ŚWIADCZENIOWY  2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że od dnia  1 lipca 2020 r. będą przyjmowane w wersji elektronicznej, a od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej następujące wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 :

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+ na rok szkolny 2020/2021

U W A G A !!!

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w wersji elektronicznej od dnia  01. 02.2021 r., a w wersji papierowej od dnia 01.04.2021 r.
 • osoby, które wnioskowały (bądź będą wnioskować w związku z urodzeniem się dziecka) o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane (bądź będą miały przyznane) prawo do tego świadczenia do dnia  31. 05.2021 r.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania  z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza.  To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Projekt „CZAS SENIORA”

9 czerwca 2020 r. rozpoczęły działalność 3  Lokalne Kluby Seniora  w Gminie Skórzec, które powstały w ramach projektu   ,,CZAS SENIORA’’ Jest to projekt partnerski  realizowany wspólnie z Gminą Kotuń, Siedlce i Wiśniew  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie  włączenia  społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi  opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W Gminie Skórzec powstały trzy Lokalne Kluby Seniora  w miejscowościach : Trzciniec, Żelków i Dąbrówka Ług dla 75 osób w wieku 60 + dla kobiet  i 65+ dla  mężczyzn. Projekt będzie realizowany w okresie  01.01. 2020 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu zrealizowane będą usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej  , które obejmują:

 1. Edukacja prozdrowotną -wykłady  z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami ( lekarz, pielęgniarka , ratownik medyczny , fizjoterapeuta)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty kulinarne
 • Terapia tańcem i ruchem  – gimnastyka rehabilitacyjna
 • Dieta i zasady  zdrowego odżywiania  – warsztaty kulinarne
 1. Działalność kulturalna
 • Jednodniowe  wyjazdy do kina, teatru, koncerty muzyczne, muzeum
 1. Zajęcia sportowe: nordic  walking, aqua aerobic, basen
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów  i zagospodarujące  czas wolny
 3. Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo  seniorów w życiu społecznym
 4. Spotkania i prezentacje międzygminne oraz wyjazdy integracyjne

Elżbieta Łastowska

 


OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU poszukuje kandydata  na OPIEKUNA dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej na wniosek Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich . Wszystkie  niezbędne  informacje pod nr tel. 25 631 28 51 (GOPS Skórzec).


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Wójta Gminy Skórzec pomoc materialną  w formie  stypendium szkolnego na okres od  1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.  proszone są o kontakt  z pracownikami GOPS w Skórcu ( świadczenia rodzinne) pod nr telefonu 25 642 61 16  do dnia 29 05.2020r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny , wysokości dochodów  oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

                                                                                                             Elżbieta Łastowska

                                                                                                            Kierownik  GOPS


Komunikat GOPS


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku  z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 w szczególności  osobom starszym i samotnym , niepełnosprawnym, począwszy od  15 marca 2020 r. do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli  pomocy w postaci zakupu żywności , leków  oraz  interwencji kryzysowej .

Nr telefonów  do GOPS : 25 6312851  ,  25 6426116


Program „Aktywny samorząd”

Aktywny samorząd  – Moduł I – likwidacja barier  utrudniających aktywizacje społeczną  i zawodową.


Projekt „Czas Seniora”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

 • Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
 • Okres realizacji projektu 24 miesiące.

Informacja
Plakat


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro netto dotyczące prowadzenia Lokalnego Klubu Seniora w Dąbrówce-Ług, w ramach projektu „Czas Seniora”.
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Harmonogram wypłaty świadczeń


Dobra pora na aktywnego seniora

Dnia 17 lipca 2019 r. w Grali Dąbrowiznie  w sali Zygmuntówka  odbyło się drugie międzygminne  spotkanie Lokalnych Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora „ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu w partnerstwie z gminnymi  ośrodkami pomocy społecznej w Zbuczynie , Kotuniu, Wiśniewie i Siedlcach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekt  realizuje program prozdrowotny, edukacyjny i aktywności społecznej. W spotkaniu uczestniczyło  120 osób z w/w gmin oraz władze gminy Skorzec P. Jerzy  Długosz –  Wójt  Gm. Skórzec, Skarbnik –  P. Aneta Cabaj  ,Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec P. A. Jastrzębski – Pypowski. Program imprezy : występy artystyczne Lokalnego Klubu seniora w Skórcu, wspólna zabawa i biesiada oraz inscenizacja pt. „Pchła szachrajka „w wykonaniu  Koła Gospodyń Wiejskich „Paka z Żebraka „ i przyjaciele.

E.Łastowska

Galeria zdjęć