POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

GOPS

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców  gminy Skórzec, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów ( stypendia szkolne) , że od września 2020r.  uległ zmianie Regulamin  udzielania w/w pomocy . Poniżej zamieszczamy nowy regulamin zgodnie z którym  będzie udzielana  pomoc materialna dla uczniów.

 1. Regulamin str.1
 2. Regulamin str. 2

OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  NOWY  OKRES ŚWIADCZENIOWY  2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że od dnia  1 lipca 2020 r. będą przyjmowane w wersji elektronicznej, a od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej następujące wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 :

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+ na rok szkolny 2020/2021

U W A G A !!!

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w wersji elektronicznej od dnia  01. 02.2021 r., a w wersji papierowej od dnia 01.04.2021 r.
 • osoby, które wnioskowały (bądź będą wnioskować w związku z urodzeniem się dziecka) o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane (bądź będą miały przyznane) prawo do tego świadczenia do dnia  31. 05.2021 r.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania  z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza.  To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Projekt „CZAS SENIORA”

9 czerwca 2020 r. rozpoczęły działalność 3  Lokalne Kluby Seniora  w Gminie Skórzec, które powstały w ramach projektu   ,,CZAS SENIORA’’ Jest to projekt partnerski  realizowany wspólnie z Gminą Kotuń, Siedlce i Wiśniew  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie  włączenia  społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi  opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W Gminie Skórzec powstały trzy Lokalne Kluby Seniora  w miejscowościach : Trzciniec, Żelków i Dąbrówka Ług dla 75 osób w wieku 60 + dla kobiet  i 65+ dla  mężczyzn. Projekt będzie realizowany w okresie  01.01. 2020 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu zrealizowane będą usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej  , które obejmują:

 1. Edukacja prozdrowotną -wykłady  z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami ( lekarz, pielęgniarka , ratownik medyczny , fizjoterapeuta)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty kulinarne
 • Terapia tańcem i ruchem  – gimnastyka rehabilitacyjna
 • Dieta i zasady  zdrowego odżywiania  – warsztaty kulinarne
 1. Działalność kulturalna
 • Jednodniowe  wyjazdy do kina, teatru, koncerty muzyczne, muzeum
 1. Zajęcia sportowe: nordic  walking, aqua aerobic, basen
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów  i zagospodarujące  czas wolny
 3. Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo  seniorów w życiu społecznym
 4. Spotkania i prezentacje międzygminne oraz wyjazdy integracyjne

Elżbieta Łastowska

 


OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU poszukuje kandydata  na OPIEKUNA dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej na wniosek Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich . Wszystkie  niezbędne  informacje pod nr tel. 25 631 28 51 (GOPS Skórzec).


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Wójta Gminy Skórzec pomoc materialną  w formie  stypendium szkolnego na okres od  1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.  proszone są o kontakt  z pracownikami GOPS w Skórcu ( świadczenia rodzinne) pod nr telefonu 25 642 61 16  do dnia 29 05.2020r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny , wysokości dochodów  oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

                                                                                                             Elżbieta Łastowska

                                                                                                            Kierownik  GOPS


Komunikat GOPS


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku  z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 w szczególności  osobom starszym i samotnym , niepełnosprawnym, począwszy od  15 marca 2020 r. do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli  pomocy w postaci zakupu żywności , leków  oraz  interwencji kryzysowej .

Nr telefonów  do GOPS : 25 6312851  ,  25 6426116


Program „Aktywny samorząd”

Aktywny samorząd  – Moduł I – likwidacja barier  utrudniających aktywizacje społeczną  i zawodową.


Projekt „Czas Seniora”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

 • Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
 • Okres realizacji projektu 24 miesiące.

Informacja
Plakat


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro netto dotyczące prowadzenia Lokalnego Klubu Seniora w Dąbrówce-Ług, w ramach projektu „Czas Seniora”.
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Harmonogram wypłaty świadczeń


Dobra pora na aktywnego seniora

Dnia 17 lipca 2019 r. w Grali Dąbrowiznie  w sali Zygmuntówka  odbyło się drugie międzygminne  spotkanie Lokalnych Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora „ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu w partnerstwie z gminnymi  ośrodkami pomocy społecznej w Zbuczynie , Kotuniu, Wiśniewie i Siedlcach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekt  realizuje program prozdrowotny, edukacyjny i aktywności społecznej. W spotkaniu uczestniczyło  120 osób z w/w gmin oraz władze gminy Skorzec P. Jerzy  Długosz –  Wójt  Gm. Skórzec, Skarbnik –  P. Aneta Cabaj  ,Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec P. A. Jastrzębski – Pypowski. Program imprezy : występy artystyczne Lokalnego Klubu seniora w Skórcu, wspólna zabawa i biesiada oraz inscenizacja pt. „Pchła szachrajka „w wykonaniu  Koła Gospodyń Wiejskich „Paka z Żebraka „ i przyjaciele.

E.Łastowska

Galeria zdjęć