POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

GOPS

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu


GOPS - PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021


Ogłoszenie GOPS w Skórcu


Ogłoszenie GOPS w Skórcu w sprawie mobilnego punktu wsparcia ZUS w dniu 19.08.2021r.Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie  stypendium szkolnego na okres od  1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  proszone są o kontakt z pracownikami GOPS w Skórcu pod nr telefonu 25 3081146 lub 25 3081145 od dnia 26.04.2021 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

                                                                          Elżbieta Łastowska

                                                                                   Kierownik

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                         OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+) 

NA  NOWY  OKRES ŚWIADCZENIOWY  2021/2022 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że od dnia  1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji elektronicznej, a od dnia 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii Covid-19 , zachęcamy do korzystania  z drogi elektronicznej, która jest łatwiejsza i szybsza.  To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Więcej…


Program Wspieraj Seniora

Inicjatorem i koordynatorem działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wraz z uruchomieniem programu, działać zaczęła specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11. Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę oraz dane kontaktowe seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielane jest tak szybko, jak to możliwe.

– W ciągu pierwszego tygodnia działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc zgłosiło już 7 tys. seniorów. Infolinia działa praktycznie cały tydzień, w godzinach 8-21. Bardzo zależy nam, by każdy, kto potrzebuje wsparcia, mógł je otrzymać – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zadanie realizowane jest przez gminy przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W pomoc włącza się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

– Co ważne, swoją pomoc w dostarczaniu wsparcia seniorom zadeklarowały też m.in. Orlen, KGHM, PZU, który obsługuje infolinię, Lotos oraz ok. 60 organizacji młodzieżowych. To postawa godna najwyższej pochwały. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie chcą realnie pomóc osobom starszym umożliwiając im pozostanie w domu. To dzisiaj najlepsza ochrona przed zakażeniem – podkreśla minister Maląg. Ci, którzy chcą włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach programu, mogą to zrobić za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl.OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców  gminy Skórzec, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów ( stypendia szkolne) , że od września 2020r.  uległ zmianie Regulamin  udzielania w/w pomocy . Poniżej zamieszczamy nowy regulamin zgodnie z którym  będzie udzielana  pomoc materialna dla uczniów.

 1. Regulamin str.1
 2. Regulamin str. 2

OGŁOSZENIE O  TERMINACH  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  NOWY  OKRES ŚWIADCZENIOWY  2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje, że od dnia  1 lipca 2020 r. będą przyjmowane w wersji elektronicznej, a od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej następujące wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 :

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+ na rok szkolny 2020/2021

U W A G A !!!

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w wersji elektronicznej od dnia  01. 02.2021 r., a w wersji papierowej od dnia 01.04.2021 r.
 • osoby, które wnioskowały (bądź będą wnioskować w związku z urodzeniem się dziecka) o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane (bądź będą miały przyznane) prawo do tego świadczenia do dnia  31. 05.2021 r.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania  z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza.  To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Projekt „CZAS SENIORA”

9 czerwca 2020 r. rozpoczęły działalność 3  Lokalne Kluby Seniora  w Gminie Skórzec, które powstały w ramach projektu   ,,CZAS SENIORA’’ Jest to projekt partnerski  realizowany wspólnie z Gminą Kotuń, Siedlce i Wiśniew  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie  włączenia  społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi  opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W Gminie Skórzec powstały trzy Lokalne Kluby Seniora  w miejscowościach : Trzciniec, Żelków i Dąbrówka Ług dla 75 osób w wieku 60 + dla kobiet  i 65+ dla  mężczyzn. Projekt będzie realizowany w okresie  01.01. 2020 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu zrealizowane będą usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej  , które obejmują:

 1. Edukacja prozdrowotną -wykłady  z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami ( lekarz, pielęgniarka , ratownik medyczny , fizjoterapeuta)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty kulinarne
 • Terapia tańcem i ruchem  – gimnastyka rehabilitacyjna
 • Dieta i zasady  zdrowego odżywiania  – warsztaty kulinarne
 1. Działalność kulturalna
 • Jednodniowe  wyjazdy do kina, teatru, koncerty muzyczne, muzeum
 1. Zajęcia sportowe: nordic  walking, aqua aerobic, basen
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów  i zagospodarujące  czas wolny
 3. Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo  seniorów w życiu społecznym
 4. Spotkania i prezentacje międzygminne oraz wyjazdy integracyjne

Elżbieta Łastowska

 


OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU poszukuje kandydata  na OPIEKUNA dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej na wniosek Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich . Wszystkie  niezbędne  informacje pod nr tel. 25 631 28 51 (GOPS Skórzec).


Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Wójta Gminy Skórzec pomoc materialną  w formie  stypendium szkolnego na okres od  1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.  proszone są o kontakt  z pracownikami GOPS w Skórcu ( świadczenia rodzinne) pod nr telefonu 25 642 61 16  do dnia 29 05.2020r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny , wysokości dochodów  oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

                                                                                                             Elżbieta Łastowska

                                                                                                            Kierownik  GOPS


Komunikat GOPS


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku  z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 w szczególności  osobom starszym i samotnym , niepełnosprawnym, począwszy od  15 marca 2020 r. do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli  pomocy w postaci zakupu żywności , leków  oraz  interwencji kryzysowej .

Nr telefonów  do GOPS : 25 6312851  ,  25 6426116


Program „Aktywny samorząd”

Aktywny samorząd  – Moduł I – likwidacja barier  utrudniających aktywizacje społeczną  i zawodową.


Projekt „Czas Seniora”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

 • Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
 • Okres realizacji projektu 24 miesiące.

Informacja
Plakat


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro netto dotyczące prowadzenia Lokalnego Klubu Seniora w Dąbrówce-Ług, w ramach projektu „Czas Seniora”.
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Harmonogram wypłaty świadczeń


Dobra pora na aktywnego seniora

Dnia 17 lipca 2019 r. w Grali Dąbrowiznie  w sali Zygmuntówka  odbyło się drugie międzygminne  spotkanie Lokalnych Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora „ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu w partnerstwie z gminnymi  ośrodkami pomocy społecznej w Zbuczynie , Kotuniu, Wiśniewie i Siedlcach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekt  realizuje program prozdrowotny, edukacyjny i aktywności społecznej. W spotkaniu uczestniczyło  120 osób z w/w gmin oraz władze gminy Skorzec P. Jerzy  Długosz –  Wójt  Gm. Skórzec, Skarbnik –  P. Aneta Cabaj  ,Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec P. A. Jastrzębski – Pypowski. Program imprezy : występy artystyczne Lokalnego Klubu seniora w Skórcu, wspólna zabawa i biesiada oraz inscenizacja pt. „Pchła szachrajka „w wykonaniu  Koła Gospodyń Wiejskich „Paka z Żebraka „ i przyjaciele.

E.Łastowska

Galeria zdjęć