POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

W okresie wakacji 2023 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników               z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 26 dzieci z chorobami układu oddechowego, urodzonych w latach 2008 – 2016 (7-15 lat). Turnus rehabilitacyjny  dla dzieci z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany  w  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w okresie od 13 lipca do 2 sierpnia 2023r.  Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka. Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 • Stan zdrowia dziecka.
 • Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 • Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  o niepełnosprawności). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę  wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w Placówkach Terenowych KRUS do 26 maja 2023 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT  KRUS w Siedlcach  tel. 25 640 46 57 lub 25 640 46 17 PT KRUS w Siedlcach

 1. Brzeska 39, 08-110 Siedlce, e-mail:siedlce@krus.gov.pl

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji zwierząt

W związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Skórzec w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2023 informuję, że od dnia 15.05.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Skórzec. Warunkiem uzyskania dofinansowania, jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Skórcu wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie ( dotyczy wyłącznie psów i suk) oraz podpisanie oświadczenia, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych . Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków.

Wniosek o dofinansowanie


Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Obwieszczenia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym położonych w m-ci Dąbrówka-Wyłazy przeznaczonych pod budowę autostrady A 2

 1. Obwieszczenie nr 1
 2. Obwieszczenie nr 2
 3. Obwieszczenie nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym w m-ci Dąbr-Wyłazy przeznaczonych pod budowę autostrady A2


Wykaz gruntów i nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Obwieszczenia wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym poł. w m-ci Dąbr-Wyłazy przeznaczonych pod budowie autostrady A2.


OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.


Obwieszczenia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym położonych w m-ci Dąbr-Wyłazy przeznaczonych pod budowę autostrady A2


Ogłoszenie o szczepieniu lisów


Informacja Starosty Siedleckiego o umorzeniu postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy


Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieustalonym stanie prawnym położone w m-ci Dąbrówka-Wyłazy przeznaczonych pod budowę autostrady A2


Obwieszczenia Wójta Gminy Wodynie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach Dobrzanów i Ozorów


Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym w m-ci Dąbr. Wyłazy pod budowę autostrady A2


Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieustalonym stanie prawnym objętych decyzją wojewody mazowieckiego pod budowie autostrady A2

 1. Obwieszczenie 1
 2. Obwieszczenie 2
 3. Obwieszczenie 3
 4. Obwieszczenie 4

Obwieszenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym pod budowie autostrady A2


„IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w „IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, a patronat medialny TVP INFO.  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.   Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.  Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu. W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.  Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023r.  pocztą tradycyjną  (liczy się data stempla pocztowego)na adres  Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 WARSZAWA,  lub elektroniczną na adres: warszawa@krus.gov.pl

     Dzieci, których prace zdobędą najwięcej punktów zostaną uhonorowane równorzędnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma nagrody o wartości ok. 500zł brutto każda, a 20 laureatów etapu centralnego – nagrody o wartości ok. 1000zł brutto każda.

W załączeniu:

 


Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec


Obwieszczenia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m-ci Dąbrówka-Wyłazy pod budowę autostrady A2


Wykaz gruntów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec - część I


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych w m-ci Ozorów.


Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023

Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023


Wniosek o upamiętnienie szóstej rocznicy INTRONIZACJI Chrystusa Króla Polski

 1. Wniosek o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski
 2. Odpowiedź na wniosek

 


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położne w obrębie Dąbrówka-Wyłazy.


TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r. – ZMIANA LOKALIZACJI

Szanowni Państwo, Z przyczyn niezależnych od organizatora XIII edycja Targów TSW 2023 zmienia lokalizację. Targi odbędą się w niezmienionym terminie 18 i 19 stycznia 2023 r. na terenie Targów Kielce. TSW to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych. Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.

Podczas tegorocznych Targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych. Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy.

Podczas minionej edycji w ciągu dwóch dni na 23 000 m² powierzchni wystawienniczej swoje produkty zaprezentowało 346 firm z kraju i z zagranicy, odwiedziło nas 11 146 osób (wejście na targi było rejestrowane). Dla zwiedzających wstęp na Targi jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji online na www.tsw.pl. Do zobaczenia w Kielcach!


Ulotka ARiMR w sprawie dotacji dla rolników

Ulotka ARiMR w sprawie dotacji dla rolników.


Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie zgłoszenia hodowli przydomowych

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie zgłoszenia hodowli przydomowych.


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec


Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni


Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w  Ozorowie


Informacja o przetargu


Informacja Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego w zakresie łączności w m. Dąbrówka-Wyłazy.


Informacja o kursie e- elearningowym dla dzieci rolników.


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec


Older Entries »