POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

Informacji o planowanej sieci gazowej

 1. Informacja

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

E-wizyta w ZUS

Jeszcze do niedawna, aby załatwić sprawę w ZUS, trzeba było zrobić co najmniej kilka kroków. Teraz wystarczy kilka kliknięć. Dbamy o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, dlatego wprowadzamy kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić nas online. E-wizyta to wideorozmowa z naszym ekspertem z placówki ZUS. Od 4 listopada można zarezerwować wizytę w dogodnym dla siebie terminie. Wystarczy wejść  na link E-wizyta – Kontakt – ZUS. Aby można było odwiedzić nas online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na e-wizytę można umówić się do placówki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub adres firmy, w dni robocze w godzinach 9.00-14.30. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

E-wizyta to kolejne udogodnienie, które wprowadzamy, aby podnieść jakość i bezpieczeństwo obsługi naszych klientów. To nowa e-usługa, dzięki której można załatwić sprawę z dowolnego miejsca i w dogodnym czasie, bez wychodzenia z domu


Zgłoszenie upraw konopi i maku w 2021 r.

Zgłoszenie upraw konopi i maku w 2021 r


Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym


Rozkład jazdy autobusów MPK Siedlce do Skórca


Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym w miejscowości Dąbrówka-Stany i Czerniejew


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec

    1) Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Skórzec znak: RG.6720.1.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r.

    2) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

 Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

 


Konkurs pn. „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w 2020 r.

Wójt Gminy Skórzec

zaprasza

sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skórzec

do udziału w konkursie pn. „Najładniejszy wieniec dożynkowy”

 


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy


Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci niepełnosprawnych zainteresowani dowożeniem zorganizowanym przez Gminę Skórzec uczniów do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do 31 lipca 2020 r. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do  13 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać osobiści w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Skórcu od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 , lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-110 Skórzec.

 


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym. Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:

– telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17

– mailowo pod adresami: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl


Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego


Wykaz nieruchomości położonej w m-ci Skórzec przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


ARiMR: Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca


E-usługi USC


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Skórzec informuje, że na podstawie  uchwały Nr  53/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia  ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  ( Dz. U. z 2019 r. poz.852 z późn. zm.)  na terenie Gminy Skórzec obowiązuje zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.Zakaz obejmuje uprawę maku niskomorfinowego oraz innego niż niskomorfinowy, również uprawę maku i konopi włóknistych na tzw. „ potrzeby własne”. Zgodnie z art. 51 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art.46 i 47 wymienionej  ustawy Wójt Gminy wyda nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę.  Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                               /-/ Jerzy Długosz


Wykaz gruntów do sprzedaży w trybie przetargu


Komunikaty Wójta Gminy Skorzec w związku pandemią koronawirusa

Komunikaty Wójta Gminy Skorzec w związku pandemią koronawirusa

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie proszę o ograniczenie bezpośrednich wizyt w urzędzie, składanie pism drogą e-mailową lub w Biurze Obsługi Interesanta.


Komunikat KRUS


Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zostają odwołane  wszystkie badania przez lekarza rzeczoznawcę / Komisję Lekarską  Kasy wyznaczone w Placówkach Terenowych w:

 • Siedlcach
 • Łosicach
 • Garwolinie
 • Mińsku Mazowieckim
 • Sokołowie Podlaskim
 • Węgrowie.

Dotyczy osób wezwanych w terminie 16-27 marca 2020 r.

Pełny tekst ogłoszenia


XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie   Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiega pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Wykaz gruntów do sprzedaży w miejscowości Żebrak


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec z dnia 17 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec z dnia 17 lutego 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec.


Rzeźnie rolnicze – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój gospodarstw

18 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Ułatwienia te dotyczą konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni rolniczych i stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów unijnych. Uproszczenia te dotyczą przykładowo: liczby pomieszczeń w rzeźni rolniczej i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych pomieszczeniach (rzeźnia rolnicza będzie mogła składać się z co najmniej jednego pomieszczenia), sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego, szatni lub miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników rzeźni, systemu urządzeń do odkażania narzędzi.W tego typu zakładach podmioty będą mogły poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.  Więcej…


Szkolenie dla rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce zaprasza na szkolenie:

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Premia dla młodego rolnika
 • Modernizacja gospodarstw rolnych

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  na terenie gminy Skórzec w drodze przetargu