POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec


Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na 2023 r.


Ogłoszenia o przetargu


Wykaz gruntów do sprzedaży


Komunikat o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie


Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec

  1. Projekt uchwały
  2. Rysunek planu

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie    na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz   z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności. Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju    w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu    w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się   do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.   Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 Uwaga, są jeszcze wolne miejsca !!!

 

 


Informacja o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w m-ci Skórzec.


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Petycja- program ochrony powietrza


Wykaz gruntów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w m-ci Skórzec


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów


Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w Skórcu


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dąbrówka-Ług w Gminie Skórzec.


Ogłoszenie o remontach dróg na terenie Gminy Skórzec


Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Plakat konkursu

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Patronat medialny nad konkursem będą sprawowali: Agro Profil, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz portale agronews.com.pl, wiescirolnicze.pl i gospodarz.pl. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym  Narodowy Instytut Kultury Wsi i Dziedzictwa Narodowego. W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM.  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego. Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17, e-mail:siedlce@krus.gov.pl).

Ważne terminy: 

  • 04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
  • 07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
  • lipiec/sierpień 2022 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju)

Regulamin konkursu

Zał. nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 do regulaminu – Arkusz oceny


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skórzec

Gmina Skórzec ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na zadanie pt.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec”. Dofinansowaniu podlegają koszty obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę Skórzec. Termin składania wniosków przez mieszkańców do dnia – 29 kwietnia 2022r.. Koszty ewentualnego odtworzenia pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Skórcu (pok. nr 22). Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. 25 308 11 39.

Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać skrócony po ewentualnym ogłoszeniu naboru wniosków przez WFOŚiGW


ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKÓRZEC


Ogłoszenie o konserwacji oświetlenia drogowego

 


Informacja o najmie lokalu apteki


Informacja o rezygnacji z zawarcia umowy najmu


Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu


Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu apteki


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Skórzec


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę


Wykaz lokali do najmu


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę


Obwieszczenia Wójta Gminy Skórzec

Obwieszczenia Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Skórzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 


Projekt Moda na EtnoFit - Informacja


Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skórzec


Kurs e-leamingowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg. Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz na plakacie plik w załączeniu. Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl 


 Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania w Urzędzie Gminy Skórzec.

 Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania w Urzędzie Gminy Skórzec.


Older Entries »