CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ozorów i Dąbrówka-Wyłazy


Znaleziono psa

Urząd Gminy Skórzec informuje, że w miejscowości Stara Dąbrówka 25 C znaleziono psa wskazanego na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa lub zna jego właściciela prosimy o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godz.8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.

 


Pieski do oddania

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Dąbrówka-Stany ul. Kornacka 235 właściciel przekaże 4 pieski wskazane na  zdjęciu, chętnych do przygarnięcia piesków prosimy o kontakt z właścicielem 798 291 269 lub pracownikiem Urzędu Gminy w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.


Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec

Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 11/2023  znak B.6740.15.9.2023.JP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360906W oraz drogi 360906W oraz drogi 360906W”.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Siedlcach I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 80/24 dotyczące zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 974,00 zł tytułem odszkodowania na rzecz nieustalonych właścicieli za dz. nr 58/1 o pow. 0,0015 ha, dz. nr 59/1 o pow. 0,0002 ha, dz. nr 60/1 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 150/1 o pow. 0,0097 ha, dz. nr 776/1 o pow. 0,0011 ha.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Siedlcach I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 80/24 dotyczące zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 974,00 zł tytułem odszkodowania na rzecz nieustalonych właścicieli za dz. nr 58/1 o pow. 0,0015 ha, dz. nr 59/1 o pow. 0,0002 ha, dz. nr 60/1 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 150/1 o pow. 0,0097 ha, dz. nr 776/1 o pow. 0,0011 ha.


Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2024 r. Sygn. akt I Ns/24 dotyczącego odszkodowania za dz. nr 405/1 o pow 0,0027 ha i nr 402/3 o pow. 0,0021 ha ustalone decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 14 listopada 2023 r. znak G.683.24.6.2023.

Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2024 r.  Sygn. akt I Ns/24 dotyczącego odszkodowania za dz. nr 405/1 o pow 0,0027 ha i nr 402/3 o pow. 0,0021 ha ustalone decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 14 listopada 2023 r. znak G.683.24.6.2023.


Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 oraz statystycznej liczbie uczniów


Znaleziono pieska

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Dąbrówka-Ług ul. Sosnowa 13 znaleziono psa wskazanego na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela, lub zechce go przygarnąć prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42. W przypadku znalezienia się nowego właściciela psa, Gmina Skórzec zapewni usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu, odpchleniu i sterylizację.

 


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Siedlcach I Wydział Cywilny o złożeniu do depozytu sądowego kwoty odszkodowania na rzecz nieustalonych spadkobierców Henryki i Jana Szymańskich za dz. nr 650/1 o pow. 0,0032 ha położoną w miejscowości Grala Dąbrowizna gmina Skórzec.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Siedlcach I Wydział Cywilny o złożeniu do depozytu sądowego kwoty odszkodowania na rzecz nieustalonych spadkobierców Henryki i Jana Szymańskich za dz. nr 650/1 o pow. 0,0032 ha położoną w miejscowości Grala Dąbrowizna Gmina Skórzec.


Informacja o psie

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Wólka Kobyla 55 błąka się  piesek wskazany na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy  w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.


 Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Postanowienie Sądu Rejonowego w Siedlcach, I Wydział Cywilny w sprawie ustanowienia kuratora dla nieznanego wierzyciela - dotyczy dz. nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 w miejscowości Wólka Kobyla.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Siedlcach, I Wydział Cywilny w sprawie ustanowienia kuratora dla nieznanego wierzyciela – dotyczy dz. nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 w miejscowości Wólka Kobyla.


Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 345/6 w Boroszkowie, która stała się własnością Gminy Skórzec na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 11/2023 z dnia 11.12.2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W oraz drogi 360906W" na terenie Gminy Skórzec.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 157/7 we wsi Teodorów


Konsultacje do projektu programu opieki nad zwierzętami na 2024 r.


Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

1. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.


Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025


Informacja o psie

 

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Skórzec ul. Armii Krajowej  błąka się  pies wskazany na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy  w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.

Decyzje o odszkodowaniach za działki

 1.  Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.1.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 699/1 Grala-Dąbrowizna

 2. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.2.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 650/1 Grala-Dąbrowizna

 3.  Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.3.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 696/1 Grala-Dąbrowizna

 4. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.17.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 732/1 Grala-Dąbrowizna

 5. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.21.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 728/1 Grala-Dąbrowizna

 6. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.31.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 Wólka Kobyla

 7. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.56.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 544/7, 598/13, 598/15 Wólka Kobyla

 8. Decyzja Starosty Siedleckiego nr G.683.25.92.2023 z dnia 15.12.2023 r. – odszkodowanie za dz. nr 629/1, 630/4 Wólka Kobyla


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 157/7 we wsi Teodorów

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec 
 2. Projekt uchwały
 3. Zał. 1. Załącznik graficzny Teodorow

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska w Urzędzie Gminy Skórzec


Znaleziono psa

Urząd Gminy Skórzec informuje, że w miejscowości Gołąbek  ul.Bajkowa 3 znaleziono psa wskazanego na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa lub zna jego właściciela prosimy o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godz.8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.


Urząd Gminy Skórzec informuje, że w m-ci Czerniejew  znaleziono 4 małe kotki wskazane  na zdjęciu, chętnych do przygarnięcia kotków prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godz.8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42. W przypadku znalezienia się nowych właścicieli Gmina Skórzec pokryje koszty sterylizacji.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 629/1, 630/4 w miejscowości Wólka Kobyla, które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego.


" Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 544/7, 598/13, 598/15 w miejscowości Wólka Kobyla, które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego

 


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 533/1 w miejscowości Wólka Kobyla, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 728/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 732/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec do realizacji inwestycji " Rozbudowa drogi gminnej nr 360904WvGrala-Drupia-granica gminy


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 699/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 650/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


" Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 696/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 w miejscowości Wólka kobyla , które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Older Entries »