POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
  • Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  • Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec telefon: 25 308 11 30, fax:0 25 631 28 91, e-mail: urzad@gminaskorzec.pl.
  • Nr rachunku bankowego: 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 BS Siedlce o/Skórzec.

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

1.

Jerzy Długosz

Wójt Gminy

25 308 11 32

2.

Mirosław Symanowicz

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

25 308 11 33

3.

Anna Wiśniewska

Sekretarz Gminy

25 308 11 31

4.

Aneta Cabaj

Skarbnik Gminy

25 308 11 36

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

5.

Michał Bajszczak

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

25 308 11 57

6.

Cezary Magdziak

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Referat Organizacyjny

7.

Elwira Murawiec

stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

25 308 11 41

8.

Izabela Duk

stanowisko ds. obsługi rady i jej organów

25 308 11 57

9.

Monika Bareja

stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

25 308 11 30

10.

Anna Mikus

stanowisko ds. personalnych i archiwum

25 308 11 23

Referat Finansowy

11.

Jadwiga Oknińska

Zastępca Skarbnika

25 308 11 37

12.

Barbara Susfał

stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

25 308 11 41

13.

Adam Janowski

stanowisko ds. VAT, księgowość budżetowa

25 308 11 38

14.

Agnieszka Soszyńska

stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczenia podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych)

15.

Aneta Przystupa

stanowisko ds. wynagrodzeń

25 308 11 58

16.

Iwona Wojewódzka

stanowisko ds. gospodarki odpadami

25 308 11 43

17.

Bożena Wereda

stanowisko ds. księgowości podatkowej

25 308 11 53

18.

Magdalena          Guzek-Sachanowicz

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

19.

Marzanna Czarny

stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej (drogi i oświetlenia)

25 308 11 34

20.

Grażyna Dziedzic

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

25 308 11 42

21.

Sylwia Całka

stanowisko ds. planowania zagospodarowania przestrzennego

25 308 11 35

22.

Sylwia Kiełczykowska

stanowisko ds. inwestycji gminnych

25 308 11 59

23.

Olga Gawrysiuk

stanowisko ds. ochrony środowiska

25 308 11 44

24.

Joanna Kruk

stanowisko ds. odpadów i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe)

25 308 11 54

25.

Anna Słowik

stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

25 308 11 39

Urząd Stanu Cywilnego

26.

Marzena Fryske

Kierownik USC

25 308 11 52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

27.

Elżbieta Łastowska

Kierownik GOPS

25 308 11 49

28.

Jadwiga Duk

księgowość GOPS

25 308 11 50

29.

Jolanta Koć,           Artur Jastrzębski-Pypowski

świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy

25 308 11 46

30.

Anna Dołęga

świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów

25 308 11 45

31.

Agnieszka Jastrzębska, Marlena Żelezik

pomoc społeczna, pracownicy socjalni

25 308 11 51

32.

Ewa Masiak,           Alina Wardzyńska

pomoc społeczna, pracownicy socjalni

25 308 11 55

Zakład Gospodarki Komunalnej

33.

Jacek Radziszewski

Prezes ZGK

25 308 11 48

34.

Agnieszka Długosz, Sylwia Bareja-Maliszkiewicz

księgowość ZGK

25 308 11 47

Doradztwo Rolne

35.

Marek Nowak

Doradztwo rolne

512 264 856