CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
  • Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  • Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec telefon: 25 308 11 30,  e-mail: urzad@gminaskorzec.pl.
  • Identyfikator ePUAP: 2vq4a6t9kr
  • Nr rachunku bankowego: 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 BS Siedlce o/Skórzec.

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

1.

Jerzy Długosz

Wójt Gminy

25 308 11 32

16

2.

Elżbieta Łastowska

Zastępca Wójta

25 308 11 33

2

3.

Anna Wiśniewska

Sekretarz Gminy

25 308 11 31

15

4.

 

Skarbnik Gminy

25 308 11 36

19

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

5.

Michał Bajszczak

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

25 308 11 52

10

6.

Cezary Magdziak

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

Referat Organizacyjny

7.

Elwira Murawiec

stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

 

pomoc administracyjna

25 308 11 41

21

8.

Anna Słowik

9.

Izabela Duk

stanowisko ds. obsługi rady i jej organów

25 308 11 30

14

10.

Monika Bareja

stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

25 308 11 30

BOK

11.

Anna Mikus

stanowisko ds. personalnych i archiwum

25 308 11 23

1

Referat Finansowy

12.

Jadwiga Oknińska

Zastępca Skarbnika

25 308 11 37

20

13.

Barbara Susfał

stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

25 308 11 41

21

14.

Adam Janowski

stanowisko ds. VAT, księgowość budżetowa

25 308 11 38

22

15.

Agnieszka Soszyńska

stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczenia podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych)

16.

Aneta Przystupa

stanowisko ds. wynagrodzeń

25 308 11 58

18

17.

Iwona Wojewódzka

stanowisko ds. gospodarki odpadami

25 308 11 43

12

18.

Bożena Wereda

stanowisko ds. księgowości podatkowej

25 308 11 53

11

19.

Magdalena Guzek-Sachanowicz

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

20.

Sylwia Kiełczykowska

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

25 308 11 59

24

21.

Grażyna Dziedzic

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

25 308 11 42

26

22.

Sylwia Całka

stanowisko ds. planowania zagospodarowania przestrzennego

25 308 11 35

23.

Marzanna Czarny

stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej (drogi i oświetlenia)

25 308 11 34

29

24.

Edyta Kowalczyk

stanowisko ds. inwestycji gminnych

25 308 11 39

27

25.

Marta Sikorska

stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

26.

Marta Wereda

stanowisko ds. ochrony środowiska

25 308 11 44

28

27.

Joanna Kruk

stanowisko ds. odpadów i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe)

25 308 11 54

Urząd Stanu Cywilnego

28.

Marzena Fryske

Kierownik USC

25 308 11 52

10

29.

Michał Bajszczak

Za-ca kierownika USC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

30.

Elżbieta Łastowska

Kierownik GOPS

25 308 11 49

2

31.

Jadwiga Duk

księgowość GOPS

25 308 11 50

7

32.

Jolanta Koć

świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy

25 308 11 46

8

33.

Artur Jastrzębski-Pypowski

34.

Anna Dołęga

świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów

25 308 11 45

35.

Agnieszka Jastrzębska

pomoc społeczna, pracownicy socjalni

25 308 11 51

6

36.

Anna Potera

37.

Ewa Masiak   

pomoc społeczna, pracownicy socjalni

25 308 11 55

9

38.

Alina Wardzyńska

Zakład Gospodarki Komunalnej

39.

Jacek Radziszewski

Prezes ZGK

 

3

40.

Adam Borkowski

pracownicy ZGK

25 308 11 47

4

41.

Agnieszka Długosz

42.

Sylwia Bareja-Maliszkiewicz

Doradztwo Rolne

43.

Marek Nowak

Doradztwo rolne

512 264 856

Gminny Ośrodek Kultury

44.

Arkadiusz Dołęga

Dyrektor

531 905 455

Gminna Biblioteka Publiczna

45.

Olga Gajo

Dyrektor

25 308 11 82

46.

Jolanta Marciniak

Młodszy bibliotekarz