CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OCHRONA ŚRODOWISKA

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.
1.    w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
2.    ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a)    a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
b)    b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP
– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.plwww.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. „Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.


Opracowania dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella

Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy powstawaniu sprzyjających warunków do jej rozwój, może skutkować zachorowaniami na legionellozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie nie przenosi się poprzez picie skażonej wody, ani z człowieka na człowieka. Przedstawione opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy, stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).
Informujemy, że podane publikacje udostępnione są na prośbę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nie są informacją o występowaniu bakterii Legionella na terenie Gminy Skórzec.

Informacje dotyczące bakterii LegionellaOBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI PŁYNNYMI .KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SKÓRZEC.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i kontrolować częstotliwość i sposób ich opróżniania. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Skórzec wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek dokonać zgłoszenia do gminnej ewidencji (wzór formularza w załączeniu).  Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skórzec. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą powinny to zrobić w jak najszybszym terminie. (w załączeniu wykaz przedsiębiorców). Wójt dokonuje regularnej kontroli w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Każda nieruchomość zostanie skontrolowana z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata (art. 6 ust. 5a, ust. 5aa oraz art. 9 u ustawy).

Za niewywiązywanie się z powyższego obowiązku tj. za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właścicielowi grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy).

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Skórzec pok. 28 lub pod numerem tel.: 25 308 11 44

Załączniki:

  1. Zgłoszenie zbiornika/przydomowej oczyszczalni
  2. Zestawienie firm wywożących nieczystości ciekłe z terenu Gminy Skórzec


Nowelizacja uchwały antysmogowej dla Mazowsza.

1. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza z 24.10.2017 r.  

2. Zmiana uchwały antysmogowej dla Mazowsza z 26.04.2022 r.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli i zarządcy budynków

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Skórzec. Więcej w ,,Informacji Wójta Gminy Skórzec” oraz pozostałych załącznikach.

Załączniki:

  1. Informacja Wójta Gminy Skórzec
  2. Informator dla właścicieli i zarządców budynków
  3. Deklaracja – Formularz – A budynki mieszkalne
  4. Deklaracja – Formularz – B budynki niemieszkalne