CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI PŁYNNYMI .KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SKÓRZEC.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i kontrolować częstotliwość i sposób ich opróżniania. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Skórzec wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek dokonać zgłoszenia do gminnej ewidencji (wzór formularza w załączeniu).  Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skórzec. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą powinny to zrobić w jak najszybszym terminie. (w załączeniu wykaz przedsiębiorców). Wójt dokonuje regularnej kontroli w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Każda nieruchomość zostanie skontrolowana z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata (art. 6 ust. 5a, ust. 5aa oraz art. 9 u ustawy).

Za niewywiązywanie się z powyższego obowiązku tj. za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właścicielowi grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy).

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Skórzec pok. 28 lub pod numerem tel.: 25 308 11 44

Załączniki:

  1. Zgłoszenie zbiornika/przydomowej oczyszczalni
  2. Zestawienie firm wywożących nieczystości ciekłe z terenu Gminy Skórzec