CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skórzec

Informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skórzec.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721.), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamiam, że od 10 lipca 2024 roku do 18 sierpnia 2024 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Skórzec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Skórzec.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Skórzec.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej:  https://forms.gle/Mw9P4kD64Ew4AUCd8
  • warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych ,
  • zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska Pani Marta Wereda tel. 25 308 11 44.

Załącznikiem do ogłoszenia jest mapa wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar podlegający rewitalizacji wraz z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny. Uwagi zgłoszone przed dniem 10 lipca 2024 r. i po 18 sierpnia 2024 r. oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

Załączniki: