CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKÓRZEC o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Skórzec uchwały nr LX/482/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Skórzec do dnia 8 marca 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08‑114 Skórzec, pok. 26 oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec.  Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec lub w formie elektronicznej za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaskorzec.pl;
  • platformy ePUAP na adres skrytki: 2vq4a6t9kr.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Skórzec.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec (zakładka „Ochrona danych osobowych” ).

XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu.

GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

13.02.2024 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyły się gminne eliminacje XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Podczas tegorocznej edycji konkursu najlepsze wyniki osiągnęli:
  • W grupie wiekowej klas I-IV: Cecylia Kulik (SP Dąbrówka – Stany), Kacper Rybak (SP Dąbrówka – Stany)oraz Łukasz Piekart (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku) .
  • W grupie wiekowej klas V-VIII: Filip Cudny (SP Dąbrówka – Stany), Amelia Kulik (SP Dąbrówka – Stany)  i Kacper Kiełczykowski (SP Dąbrówka – Stany) .
Nagrody w ww. eliminacjach ufundowane zostały przez Gminę Skórzec, a wręczane były przez Wójta Gminy Skórzec – Jerzego Długosza, Komendanta Gminnego – dh Cezarego Magdziaka oraz pozostałych członków komisji turniejowej – dh Pawła Marciniaka, dh Marcina Serowca, dh Konrada Kosyla, dh Mariusza Cabaja oraz dh Piotra Olszewskiego
Gratulujemy finalistom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom osiągniętych wyników, a uczestnikom którzy zajęli miejsca I i II życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych oraz zachęcamy do udziału w turnieju w przyszłym roku.
WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI – OGÓLNOPOLSKA AKCJA W ZSP W SKÓRCU
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję pod hasłem “Wyślij pączka do Afryki”. W organizację wydarzenia zaangażowało się Koło Misyjne, Szkolny Wolontariat oraz wielu uczniów, którzy przynieśli pączki na kiermasz. Misjonarze Kapucyni pracujący w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej organizując tę akcję, po raz kolejny chcą pomóc dzieciom i dorosłym. W tym roku priorytetem akcji jest opieka medyczna dla dzieci z Afryki. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodzin, a także dzięki sponsorom udało nam się pozyskać kwotę 3200 złotych. Dziękujemy Rodzicom, uczniom ZSP w Skórcu, Kołu Misyjnemu i Wolontariuszom za przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji. Podziękowania składamy także sponsorom: Panu Dyrektorowi Wojciechowi Zagorzałkowi, Zgromadzeniu Sióstr Córek Najczystszego Serca NMP w Skórcu, Pani Milenie Bulik, Pani Danucie Jastrzębskiej ,,Sklep u Joli” , Panu Andrzejowi Rysiowi, Piekarni Baldwin oraz Cukierni Pszczółka. Organizatorami tegorocznej edycji akcji były p. Izabela Sadokierska, siostra Sylwia Wójtowicz, p. Monika Zielińska, p. Monika Napiórkowska, p. Agnieszka Długołęcka – Kiełczykowska. Do zobaczenia za rok. Wolontariuszy odwiedził także Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz.
 
 
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające.

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że  dostępne wnioski o wypłatę środków w ramach wsparcia gospodarstw domowych w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skórcu w zakładce GOPS.

Wnioski będą przyjmowane do 30.04.2024 r. w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pokój nr 8).