CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

GOPS

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Skórzec) na okres od  1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 rproszone są o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 308 11 46 lub 25 308 11 45) od dnia 13 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

Elżbieta Łastowska

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA„ – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 159 732,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 159 732,00 zł.

CEL PROGARMU

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

OPIS PROGRAMU:

Program poszerza w znacznym stopniu ofertę usług na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Skórzec. Realizacja wpływa znacząco na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wychodzi naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Gminie Skórzec osoby zakwalifikowane do Programu korzystają ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Ogółem z tej formy pomocy korzysta w Gminie Skórzec 15 osób, w tym troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łączny wymiar godzin usług w Gminie Skórzec dla 15 osób wynosi 3600

OKRES REALIZACJI :

marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.

Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że  dostępne wnioski o wypłatę środków w ramach wsparcia gospodarstw domowych w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skórcu w zakładce GOPS.

Wnioski będą przyjmowane do 30.04.2024 r. w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pokój nr 8).

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec)na okres od  1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022rproszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 3081146 lub 25 3081145) od dnia 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

 

                                                                            Elżbieta Łastowska

                                                                                 Kierownik

                                                                            Gminnego Ośrodka

                                                                             Pomocy Społecznej