CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA„ – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 159 732,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 159 732,00 zł.

CEL PROGARMU

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

OPIS PROGRAMU:

Program poszerza w znacznym stopniu ofertę usług na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Skórzec. Realizacja wpływa znacząco na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wychodzi naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Gminie Skórzec osoby zakwalifikowane do Programu korzystają ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Ogółem z tej formy pomocy korzysta w Gminie Skórzec 15 osób, w tym troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łączny wymiar godzin usług w Gminie Skórzec dla 15 osób wynosi 3600

OKRES REALIZACJI :

marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.