CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Nazwa zadania: Czas Seniora

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego: 23.05.2023 r. – 30.06.2023 r.

Data wpływu oferty: 09.05.2023 r.

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy złożyć w terminie do  dnia 18 maja 2023 r.  (liczy się data wpływu do Urzędu) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Skórzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Skórzec, elektronicznie na adres: e.murawiec@skorzec.eu lub urzad@gminaskorzec.pl

Załączniki: