CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Podsumowanie roku 2020

Za nami kolejny rok! Chociaż rok 2020 pod wieloma względami zupełnie nie przypominał lat poprzednich to dobitnie uzmysłowił nam, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Pomimo sytuacji związanej z pandemią, która nie ułatwia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Skórzec może stwierdzić, że był to DOBRY ROK dla Naszej Społeczności. Utrudnienia spowodowane obecną sytuacją nie wpłynęły negatywnie na zaplanowane inwestycje oraz inne przedsięwzięcia związane z rozwojem Naszej Gminy. W minionym roku na inwestycje Urząd Gminy w Skórcu przeznaczył ponad 10,5 mln złotych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

INWESTYCJE DROGOWE

 • Wykonano nowe drogi w miejscowościach: Dąbrówka – Ług ul. Bajkowa , Gołąbek ul. Akacjowa, Skórzec ul. Kościelna, Czerniejew (działka nr ew. 803), Trzciniec (działka nr 1028), rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi w Ozorowie (działka nr ew. 1053/2).
 • Rozstrzygnięto przetargi dotyczące wykonania dokumentacji projektowych na przebudowę I etapu drogi wojewódzkiej 803 na odcinku Skórzec – Grala, drogi gminnej na odcinku Teodorów – Gołąbek, drogi gminnej na odcinku Grala – Wólka Kobyla – Drupia, drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka – Wyłazy (działka nr ew. 1097)
 • Starostwo Powiatowe w Siedlcach przebudowało drogi powiatowe w m. Dąbrówka – Stany oraz drogę ze Skórca do Gołąbka (na odcinku do firmy Unikost). W kosztach tych inwestycji partycypował UG Skórzec oraz firma UNIKOST.

INFRASTRUKTURA

 • Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skórcu do przepustowości 600 metrów sześciennych na dobę. W 2020 roku na inwestycję to wydano ponad 2,1 mln złotych.
 • Kontynuowano rozbudowę Szkoły Podstawowej z budową sali sportowej w m. Dąbrówce Stany. W 2020 roku na inwestycję tą wydano ponad 2,7 mln złotych. Jednocześnie należy nadmienić, że na przedsięwzięcie to pozyskano dotację zewnętrzną z Ministerstwa Sportu w kwocie ponad 1 mln złotych.
 • Wybudowano instalacje gazową LNG przy ZSP w Skórcu. Nowa instalacja ogrzewa obecnie dwa budynki Zespołu Szkół w Skórcu, Ośrodek Zdrowia wraz z mieszkaniami komunalnymi oraz UG w Skórcu. Zastąpiła ona bardziej kosztowne w eksploatacji kotłownie na olej opałowy.
 • Przebudowano garaż OSP w Grali – Dąbrowiźnie dostosowując go do potrzeb posiadanego przez tą jednostkę sprzętu oraz wykonując w nim zaplecze socjalne dla strażaków.
 • Przebudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostosowując go do potrzeb mieszkańców gminy oraz zakupiono niezbędny sprzęt m.in. transportowy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 • Zrekultywowano stawy w m. Skórzec i Gołąbek oraz wybudowano nowy zbiornik retencyjny w m. Dąbrówka – Stany.
 • Przeprowadzono remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w m. Gołąbek.
 • Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Żebraku oraz place zabaw dla dzieci w m. Czerniejew, Dąbrówka – Stany, Dąbrówka – Stara, Dąbrówka – Wyłazy. Ponadto w m. Nowaki powstało boisko wiejskie.
 • Przeprowadzono dobudowę i wymianę oświetlenia ulicznego na LED-owe m.in. w m. Skórzec, Gołąbek, Żelków, Dąbrówka – Wyłazy, Skarżyn, Dąbrówka – Ług, Wólka Kobyla.
 • Wykupiono grunty oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tzw. „ORLIKA” przy ZSP w Skórcu.
 • Zainstalowano klimatyzację w świetlicach wiejskich w m. Żebrak i Ozorów.

INNE ZADANIA

 • Gmina Skórzec partycypowała wraz z sąsiadującymi gminami w kosztach zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Skórcu.
 • W 2020 r zakupiono dwa samochody dla jednostek OSP tj.: Star 266 dla OSP Teodorów oraz nowy wóz bojowy IVECO dla OSP w Dąbrówce – Stany.
 • W ramach programu „Zdalna Szkoła +” – w jego dwóch edycjach pozyskano 135 tys. złotych, z których zakupiono 40 tabletów i 30 laptopów. Zakupiony sprzęt trafił do ZSP w Skórcu, SP w Dąbrówce – Stany, SP w Grali – Dąbrowiźnie oraz NSP w Gołąbku, a jego zadaniem jest pomoc najbardziej potrzebującym w zdalnej edukacji.
 • Przywrócono na ternie gminy kursy autobusów podmiejskich MPK. Linia nr 2 kursuje do Skórca, a linia nr 8 przez Teodorów do Gołąbka.

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Realizacja inwestycji i rozwój gminy zależny jest od budżetu inwestycyjnego ale również od pozyskanych środków zewnętrznych. W 2020 r. Urząd Gminy w Skórcu pozyskał m. in. Następujące dotacje:

 • Urząd Wojewódzki w Warszawie – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID 19 – kwota 2 265 531 zł;
 • Urząd Wojewódzki w Warszawie – Fundusz Dróg Samorządowych – kwota 568 419 zł;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – kwota 427 715 zł;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki – kwota 358 700 zł;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – kwota 35 160 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Od 1 stycznia 2020 r. na ternie Gminy Skórzec działa Gminny Ośrodek Kultury. Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną podmioty te są inicjatorami życia kulturalnego w gminie. W 2020 r. obydwie instytucje w ramach współpracy zorganizowały i przeprowadziły m.in.:

 • Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce, który odbył się w kościele parafialnym w Skórcu,
 • Gminny Dzień Kobiet połączony z koncertem oraz prelekcją Stowarzyszenia RAK OUT  na temat profilaktyki nowotworowej, który odbył się w ZSP w Skórcu,
 • Dożynki Gminno-Parafialne 2020, w ramach których odbył się koncert Andrzeja Rybińskiego, międzysołecki konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz loteria fantowa dla mieszkańców.
 • Biesiada w plenerze – impreza miała charakter przeglądu, którego celem była prezentacja dorobku  lokalnych twórców. W jej ramach odbyły się  występy grup śpiewaczych i zespołów ludowych z gminy Skórzec i pow. siedleckiego.
 • Gminny Dzień Seniora w którym uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Naszej gminy. Spotkanie seniorów połączone było z występami seniorskich zespołów artystycznych: Super Sześćdziesiątki i kapeli Wieśki i Cześki.
 • Koncert Piosenki Filmowej – impreza plenerowa podczas której zespól ,,Ambitus” wykonał utwory z filmów i seriali polskich oraz zagranicznych, w tym nagradzanych Grammy i Oscarami kultowych produkcji hollywoodzkich.
 • Zlot Food Truck – Ideą festiwalu jest promowanie street foodu oraz jedzenia w duchu „slow”. Festiwal odbywa się już w ponad trzydziestu miastach Polski, zabierając uczestników w kulinarną podróż dookoła świata. Atrakcjami dodatkowymi były: strzelnica, karuzele i animacje. Ponadto w trakcie dwóch dni jej trwania odbyły się: wystawa zabytkowych pojazdów, festiwal kolorów, oraz zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów.
 • Narodowe czytanie – Lekturą tej edycji był dramat “Balladyna” Juliusza Słowackiego. Zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Skórzec odczytali całość dramatu, co zajęło 3 godziny. Piękna pogoda i znakomita interpretacja tekstu przez czytających sprawiła, że spotkanie kulturalne było bardzo udane. Uczestnikom wydarzenia zostały rozdane pamiątkowe egzemplarze “Balladyny”.
 • Kolędowanie wspólnie z wójtami gmin z pow. siedleckiego – akcja (licytacja) pomocy dla siedleckiego hospicjum.
 • Zbiórka złomu, z której dochód przeznaczony został na leczenie chorej na SMA półrocznej Antosi.
POMOC SPOŁECZNA
 • W 2020 r. na terenie Gminy Skórzec powstały 3 Lokalne Kluby Seniora dla 75 osób w Trzcińcu, Żelkowie, Dąbrówce Ług. Środki finansowe na działalność w wysokości 262 260,00 zł pozyskane zostały z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładu własnego gminy niefinansowego w wys. 140.832,00zł. Kluby Seniora prowadzą działalność prozdrowotną, edukacyjna, sportową.
 • Uruchomiono Punkt Pomocy Psychologicznej finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który udziela pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i dzieci. Punkt czynny jest 30 godzin miesięcznie, w tym raz w miesiącu w sobotę.
 • W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pozyskano środki w wysokości 88.831,00 zł na dofinansowanie do obiadów szkolnych dla dzieci.
 • Uzyskano dotację celową w wysokości 23.574,00 zł na realizację programu „Opieka 75+” w ramach której świadczone są usługi opiekuńcze dla 5 osób w wieku 75 +.
Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz.

Podsumowanie roku 2020 w obiektywie.