CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIE WÓJTA   GMINY   SKÓRZEC

OGŁOSZENIE

WÓJTA   GMINY   SKÓRZEC

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY SKÓRZEC

OD DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

 

Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. w celu zminimalizowanie ryzyka infekcji oraz zapewnienia pracownikom oraz interesantom właściwego poziomu bezpieczeństwa wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Skórzec w następującym zakresie:

 1. Kontakt z pracownikami odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także tradycyjnej korespondencji pisemnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 2. Obsługa interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji urzędu następuje wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.
 3. Wizytę osobistą w celu załatwienia sprawy w urzędzie należy umówić telefonicznie, przez e-mail lub platformę e-PUAP.
 4. Interesanci są zobowiązani przychodzić do urzędu w maseczkach ochronnych zakrywających nos i usta a przed wejściem do urzędu zdezynfekować ręce. Zaleca się korzystanie z własnych długopisów.
 5. Osoby przebywające w budynku urzędu obowiązane są do ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników. Wyłącza się możliwość przemieszczenia się interesantów po budynku urzędu poza wskazane przez pracowników miejsce.
 6. Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, petycje, itd.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. (adres e-PUAP : /2vq4a6t9kr/SkrytkaESP)
 7. Urząd zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków poprzez wrzucenie ich do znajdującej się przy wejściu skrzynki na korespondencję.
 8. Potwierdzenie złożenia może zostać przesłane na wskazany przez wnoszącego adres e-mailowy.
 9. Podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w skrzynce na korespondencję będą podlegać 24 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy.
 10. Informacje o numerach telefonów pracowników, numerach e-mail urzędu są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce kontakt z pracownikami urzędu.
 11. Potwierdzanie profilu zaufanegojest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

nr tel. (25) 308 11 30 , e-mail: urzad@gminaskorzec.pl

Wójt Gminy Skórzec

    /-/ Jerzy Długosz