CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Skórzec informuje, że na podstawie  uchwały Nr  53/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia  ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  ( Dz. U. z 2019 r. poz.852 z późn. zm.)  na terenie Gminy Skórzec obowiązuje zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.Zakaz obejmuje uprawę maku niskomorfinowego oraz innego niż niskomorfinowy, również uprawę maku i konopi włóknistych na tzw. „ potrzeby własne”. Zgodnie z art. 51 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art.46 i 47 wymienionej  ustawy Wójt Gminy wyda nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę.  Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                               /-/ Jerzy Długosz