CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce-Stanach

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa Oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce-Stanach

Nazwa zadania: Rowerowy zawrót głowy

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego: 01.07.2020r. – 31.07.2020r.

Data wpływu oferty: 20.05.2020r.

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy złożyć w terminie do  dnia 7 czerwca 2020r. (liczy się data wpływu do Urzędu) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy
w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta – Urząd Gminy w Skórcu, elektronicznie na adres: e.murawiec@skorzec.eu lub gminaskorzec@wp.pl

Załączniki: