CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przetarg RG.271.5.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 553284-N-2020 z dnia 22.06.2020r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  3. Informacja z otwarcia ofert

Załączniki do SIWZ:

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty