CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przetarg RG.271.21.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty