CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Obowiązek odśnieżania dachów, chodników oraz usuwania sopli z dachów

Urząd Gminy Skórzec przypomina, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właściciela nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości. Stosownie do powyższego przepisu za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Urząd Gminy Skórzec przypomina również o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania zwisających sopli lodu z dachu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu przechodniów.
Natomiast zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019, poz. 821 z późn. zm.) każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny albo karze nagany.