CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Absolutorium dla Wójta Gminy Skórzec

14 lipca 2022 r., podczas XLIV sesji,  Rada Gminy Skórzec podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy- Jerzego Długosza. Głosowanie nad absolutorium dla Wójta poprzedzone było debatą nad raportem o stanie gminy. Raport był zamieszczony na stronie internetowej Gminy Skórzec. Poprzez instytucję absolutorium radni wyrażają ocenę z finansowego wykonania budżetu za miniony rok. Uchwały dotyczące absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie. Pan Wójt podziękował: radnym, sołtysom i pracownikom  za pracę na rzecz gminy. Przewodniczący Rady bardzo dobrze ocenił współpracę z władzami gminy.  Jak podkreślił,  absolutorium jest potwierdzeniem zrealizowania budżetu, a także oceną całokształtu działalności Wójta i Rady Gminy Skórzec.