CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

miniPAKT – gminne pracownie komputerowe – grant dla Gminy Skórzec

 

Gmina Skórzec otrzymała grant w konkursie grantowym „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, który posłuży powstaniu nowej innowacyjnej i atrakcyjnej pracowni komputerowej. Są to m.in. komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy nagłośnieniowe, zestawy mikrofonów, aparaty i kamery cyfrowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Wartość rozliczonego grantu to 151.279,00 zł, dotacja wynosi 100 % kosztów zadania. Projekt został w całości sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.