CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKÓRZEC o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Skórzec uchwały nr LX/482/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Skórzec do dnia 8 marca 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08‑114 Skórzec, pok. 26 oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec.  Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec lub w formie elektronicznej za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaskorzec.pl;
  • platformy ePUAP na adres skrytki: 2vq4a6t9kr.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Skórzec.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec (zakładka „Ochrona danych osobowych” ).