CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Postępowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stany o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 570471-N-2020 z dnia 2020-08-05

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

    – załączniki nr 1-7 do SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty