CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przetarg RG.271.19.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty