POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym


Rozkład jazdy autobusów MPK Siedlce do Skórca


Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym w miejscowości Dąbrówka-Stany i Czerniejew


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec

    1) Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Skórzec znak: RG.6720.1.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r.

    2) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

 Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

 


Konkurs pn. „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w 2020 r.

Wójt Gminy Skórzec

zaprasza

sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skórzec

do udziału w konkursie pn. „Najładniejszy wieniec dożynkowy”

 


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy


Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci niepełnosprawnych zainteresowani dowożeniem zorganizowanym przez Gminę Skórzec uczniów do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do 31 lipca 2020 r. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do  13 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać osobiści w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Skórcu od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 , lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-110 Skórzec.

 


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym. Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:

– telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17

– mailowo pod adresami: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl


Konkurs fotograficzny „Łączy nas Mazowsze”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu – „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej. Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Nabór prac potrwa do 31 lipca br. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni  i wybierze 5 zwycięskich fotografii, a laureaci otrzymają nagrody. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział  w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata Konkursu publiczności. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Informacja o konkursie fotograficznym Mazowsze Bliskie Sercu 2020

Regulamin MBS 2020

Formularz osoby niepełnoletnie

-Formularz osoby  pełnoletnie

 


Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego


Wykaz nieruchomości położonej w m-ci Skórzec przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


ARiMR: Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca


E-usługi USC


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Skórzec informuje, że na podstawie  uchwały Nr  53/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia  ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  ( Dz. U. z 2019 r. poz.852 z późn. zm.)  na terenie Gminy Skórzec obowiązuje zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.Zakaz obejmuje uprawę maku niskomorfinowego oraz innego niż niskomorfinowy, również uprawę maku i konopi włóknistych na tzw. „ potrzeby własne”. Zgodnie z art. 51 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art.46 i 47 wymienionej  ustawy Wójt Gminy wyda nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę.  Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                               /-/ Jerzy Długosz


Wykaz gruntów do sprzedaży w trybie przetargu


Komunikaty Wójta Gminy Skorzec w związku pandemią koronawirusa

Komunikaty Wójta Gminy Skorzec w związku pandemią koronawirusa

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie proszę o ograniczenie bezpośrednich wizyt w urzędzie, składanie pism drogą e-mailową lub w Biurze Obsługi Interesanta.


Komunikat KRUS


Informacja o naborach wniosków 2020 w LGD ZS

Informujemy, że od 3 kwietnia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

 • NABÓR 1/2020 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, alokacja 100 000 zł
 • NABÓR 2/2020 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, alokacja 250 000 zł

Termin naborów: 03.04.2020-20.04.2020 r. Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2020. Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

Informacja o naborach wniosków 2020 w LGD ZS

 


Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zostają odwołane  wszystkie badania przez lekarza rzeczoznawcę / Komisję Lekarską  Kasy wyznaczone w Placówkach Terenowych w:

 • Siedlcach
 • Łosicach
 • Garwolinie
 • Mińsku Mazowieckim
 • Sokołowie Podlaskim
 • Węgrowie.

Dotyczy osób wezwanych w terminie 16-27 marca 2020 r.

Pełny tekst ogłoszenia


XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie   Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiega pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Wykaz gruntów do sprzedaży w miejscowości Żebrak


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec z dnia 17 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec z dnia 17 lutego 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec.


Rzeźnie rolnicze – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój gospodarstw

18 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Ułatwienia te dotyczą konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni rolniczych i stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów unijnych. Uproszczenia te dotyczą przykładowo: liczby pomieszczeń w rzeźni rolniczej i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych pomieszczeniach (rzeźnia rolnicza będzie mogła składać się z co najmniej jednego pomieszczenia), sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego, szatni lub miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników rzeźni, systemu urządzeń do odkażania narzędzi.W tego typu zakładach podmioty będą mogły poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.  Więcej…


Szkolenie dla rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce zaprasza na szkolenie:

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Premia dla młodego rolnika
 • Modernizacja gospodarstw rolnych

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  na terenie gminy Skórzec w drodze przetargu